Protokoll 2016/17:81 Torsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:81

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 23 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Hans Unander (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 april 2017.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:366

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:366 Inventering av nyckelbiotoper

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 april 2017.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 14 mars 2017

Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 4  Ärende för hänvisning till utskott

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.