Protokoll 2016/17:55 Tisdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2016/17:55

§ 1  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av EU:s policy för utveck­lingssamarbete KOM(2016) 740 till utrikesutskottet

2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar KOM(2016) 790 till justitieutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Försvarsutskottets betänkande

2016/17:FöU3 Försvarspolitik

Civilutskottets betänkanden

2016/17:CU6 Associationsrätt

2016/17:CU7 Ersättningsrätt

Konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.