Protokoll 2016/17:35 Fredagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2016/17:35

§ 1  Anmälan om återkallelse av motion

Andre vice talmannen meddelade att talmannen avskrivit den av Mathias Sundin m.fl. (L) i skrivelse den 23 november återkallade motio­nen 2016/17:3521.

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:10 för torsdagen den 17 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:130

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:130 Underhållsbristen på järnvägen

av Emma Wallrup (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 16 december 2016.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida