Protokoll 2015/16:32 Tisdagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2015/16:32

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 10 november justerades.

§ 2  Anmälan om byte av partinamn och partibeteckning

Tredje vice talmannen meddelade att Folkpartiet Liberalerna (FP) anmält att partiet på sitt landsmöte den 22 november beslutat att ändra namnet till Liberalerna med förkortningen (L).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:147

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:147 Kabinettssekreterarens besök i Moskva

av Karin Enström (M)

Interpellationen kommer inte att hinna besvaras inom föreskriven tid på grund av sjukdom.

Stockholm den 20 november 2015

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.