Protokoll 2014/15:5 Torsdagen den 2 oktober

Riksdagens protokoll 2014/15:5

§ 1  Prövning av förslaget om statsminister

Anf.  1  TALMANNEN:

Prövning av förslaget om statsminister

Förslag om statsminister ska enligt 11 kap. 3 § riksdagsordningen och 6 kap. 4 § andra stycket regeringsformen bordläggas två gånger och avgöras senast på fjärde dagen efter det att talmannen avgett förslaget i kammaren.

Det vid kammarens sammanträde tisdagen den 30 september avgivna förslaget att riksdagen till statsminister ska utse Stefan Löfven har nu bordlagts två gånger och ska avgöras vid dagens sammanträde.

Anf.  2  ANNA KINBERG BATRA (M):

Herr talman! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna gav tydliga besked före valet om hur vi skulle agera om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans skulle bli större än Alliansen. Väljarna har sagt sitt, och även om inget block fick majoritet blev de tre röda och gröna partierna större. Vår alliansregering har dragit slutsatsen av detta och avgått.

Vi har också uttalat att det är avgörande vikt att en regering ska ha klara förutsättningar för att få igenom sitt förslag till statsbudget i riksdagen. I enlighet med våra tidigare besked kommer Alliansen att lägga fram en gemensam budget i höst.

Vi utgår från att Vänsterpartiet kommer att stödja en rödgrön budgetproposition och att en sådan därmed skulle vara det budgetalternativ som samlar flest röster i det parlamentariska underlaget. Vi förutsätter också att Vänsterpartiet agerar såsom bekräftats i talmanssamtalen senast nu i veckan och kommer att släppa fram den statsministerkandidat som talmannen föreslagit.

En omröstning av detta slag är en fråga om att garantera parlamentarismen, och vi kommer att följa vår princip att släppa fram den som spelreglerna pekar ut som regeringsbildare. Vi röstar i enlighet med detta nej endast då vi anser att vi kan peka på ett annat bättre alternativ än det av talmannen föreslagna. Enligt praxis lägger vi ned våra röster då förslaget framstår som en naturlig följd av valresultatet. Därför kommer vi i dagens omröstning att avstå.

 

Till sist vill vi understryka att en nedlagd röst inte innebär ett stöd för regeringen. Nu inleds ett nytt riksmöte och en ny mandatperiod, och allianspartierna går härmed i opposition.

I detta anförande instämde Anders W Jonsson (C), Johan Pehrson (FP) och Emma Henriksson (KD).

Anf.  3  ÅSA ROMSON (MP):

Herr talman! Utgången av årets val har visat att väljarna vill se en annan regering. Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven fick talmannens uppdrag att sondera möjligheterna och har meddelat talmannen att han kan bilda en regering.

I dag föreslås därför Stefan Löfven till statsminister i en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är första gången i Sverige som Miljöpartiet har valt att ingå i regering.

Prövning av förslaget om statsminister

Sverige har stora utmaningar framför sig. Arbetslösheten måste bekämpas, resultaten i skolan förbättras och miljöförstöringen stoppas. Men vi är ett land med stora möjligheter och med trygga demokratiska principer.

Det parlamentariska läget och värnandet av Sveriges framtid kommer att ställa krav på samarbetsvilja hos de demokratiska partierna i denna riksdag.

Stefan Löfven har det handlag som krävs som statsminister för att klara av dessa utmaningar, och hans regering kommer att bjuda in till breda överenskommelser i viktiga frågor.

Mot denna bakgrund kommer Miljöpartiet att rösta ja till talmannens förslag om att utse Stefan Löfven till ny statsminister för Sverige.

Anf.  4  HANS LINDE (V):

Herr talman! När borgerliga regeringar förlorat val och riksdagen röstat om nya socialdemokratiska statsministrar har Vänsterpartiet traditionellt röstat ja. Så gjorde vi 1982, och så gjorde vi 1994.

I dag kommer dock Vänsterpartiet att lägga ned sina röster och avstå i voteringen om talmannens förslag till ny statsminister. Jag vill ta tillfället i akt att motivera varför.

Under valrörelsen var Vänsterpartiet tydliga i regeringsfrågan. Vi ville se en rödgrön regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. En rödgrön trepartiregering hade inneburit en starkare regering med ett bredare underlag i denna kammare. Men vad som är ännu viktigare är att en rödgrön trepartiregering på allvar hade kunnat byta politisk kurs i Sverige och lägga grunden till en tryggare arbetsmarknad, en feministisk politik och en välfärd som man kan lita på.

Stefan Löfven hade ett val och har ett val att regera vänster ut eller höger ut. Vi beklagar att Stefan Löfven redan dagen efter valet utan några förhandlingar valde att stänga dörren till en rödgrön trepartiregering.

Från Vänsterpartiets sida gav vi ett löfte till våra väljare att vi inte skulle rösta ja till en regering där vi inte ingick. Det löftet infriar vi i dag genom att avstå i voteringen. Det innebär att Vänsterpartiet nu är i opposition. Vi kommer självklart i opposition att vara beredda att göra upp om enskilda frågor när vi får genomslag för vår egen politik. Men vi kommer inte att vara ett stödparti. Vi är nu beredda att axla ansvaret som vänsteralternativet i svensk politik och i Sveriges riksdag.

Anf.  5  JIMMIE ÅKESSON (SD):

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag vill först säga att vi inte har någonting att anmärka på hur talmännen, den nuvarande talmannen och den tidigare talmannen, har hanterat regeringsfrågan. Det är inte talmannen som styr över valresultatet, det är inte talmannen som råder över det parlamentariska läget, och det är inte talmannen som råder över hur respektive parti väljer att agera i det givna läget.

Prövning av förslaget om statsminister

Sverigedemokraternas riksdagsgrupp har för avsikt att rösta nej vid prövningen av Stefan Löfven som Sveriges statsminister. Det sker i första hand av respekt för väljarna, dels naturligtvis för våra egna väljare, dels för väljarna i stort. Vi kan inte i valresultatet se något tydligt mandat för Stefan Löfven att bilda en regering. Stefan Löfven har inte heller vunnit vårt förtroende under den här perioden som har gått sedan valet när det handlar om förmågan att ta ansvar för landet.

Det är min uppfattning att varje parti i Sveriges riksdag har en skyldighet att här i kammaren företräda sina väljare. Om varje parti skulle respektera den skyldigheten skulle det inte finnas några förutsättningar för Stefan Löfven att bilda en historiskt svag minoritetsregering.

Herr talman! För övrigt har vi för avsikt att vid prövningen av varje statsministerkandidat som väljer att konsekvent och som sin främsta utgångspunkt isolera 13 procent av väljarna i Sverige rösta nej i det läge som råder. Det är också en anledning till att vi kommer att göra så i dag.

Överläggningen var härmed avslutad.

Beslut

Talmannen erinrade om att förslaget om statsminister skulle prövas av riksdagen genom omröstning med rösträkning.

Följande voteringsproposition lästes upp och godkändes:

Den som vill att kammaren godkänner talmannens förslag att till statsminister utse Stefan Löfven röstar ja.

Den som inte vill det röstar nej.

Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej har riksdagen förkastat förslaget. I annat fall är det godkänt.

Votering:

132 för godkännande

49 för avslag

154 avstod

14 frånvarande

Mindre än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat mot förslaget. Riksdagen hade alltså utsett Stefan Löfven till statsminister.


Partivis fördelning av rösterna:

För godkännande:              107 S, 25 MP

För avslag:               49 SD

Avstod:              78 M, 22 C, 21 V, 19 FP, 14 KD

Frånvarande:               6 S, 6 M, 2 KD

Anf.  6  TALMANNEN:

Får jag be tillträdande statsministern Stefan Löfven att komma fram till talmanspodiet och hämta förordnandet.

 

(Applåder)

Ajournering

Kammaren beslutade kl. 14.12 på förslag av talmannen att ajournera förhandlingarna till kl. 14.30.

Återupptagna förhandlingar

Förhandlingarna återupptogs kl. 14.30.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen:

RiR 2014:20 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

KOM(2014) 465 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 25 november.

§ 4  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

KOM(2014) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 14.31.

Förhandlingarna leddes

av talmannen från sammanträdets början till ajourneringen kl. 14.12 och

av förste vice talmannen därefter till sammanträdets slut.

Vid protokollet

 

 

ANNALENA HANELL

 

 

              /Eva-Lena Ekman

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Prövning av förslaget om statsminister

Anf.  1  TALMANNEN

Anf.  2  ANNA KINBERG BATRA (M)

Anf.  3  ÅSA ROMSON (MP)

Anf.  4  HANS LINDE (V)

Anf.  5  JIMMIE ÅKESSON (SD)

Beslut

Anf.  6  TALMANNEN

Ajournering

Återupptagna förhandlingar

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

§ 4  Bordläggning

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 14.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders, Vällingby  2014

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.