Protokoll 2014/15:25 Torsdagen den 20 november

Riksdagens protokoll 2014/15:25

§ 1  Meddelande om namnändring

Tredje vice talmannen meddelade att Christina Thuring (SD) ändrat namn till Christina Östberg.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Gunnar Hedberg (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Ulrika Karlsson i Uppsala (M) under tiden för hennes ledighet den 1 december 2014–1 mars 2015.

§ 3  Svar på interpellation 2014/15:58 om rättighetsmekanism i EU

Anf.  1  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):

Svar på interpellationer

Fru talman! Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att det av kommissionen föreslagna ramverket för att stärka rättsstaten i EU snarast kommer på plats och även kompletteras med en systematisk granskning av samtliga EU-länder.

Jag delar förstås Birgitta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.