Protokoll 2014/15:21 Torsdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2014/15:21

§ 1  Val av ledamöter och personliga ersättare i Domarnämnden

Val av två ledamöter och två personliga ersättare i Domarnämnden företogs.

Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensamma listor för val av två ledamöter och två personliga ersättare i Domarnämnden.

Sedan en promemoria innehållande de gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer valda till ledamöter respektive personliga ersättare i Domarnämnden för tiden från och med den 1 januari 2015 till dess nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

ledamöter i Domarnämnden

Susanne Eberstein (S)

Jessika Roswall (M)

personliga ersättare i Domarnämnden

Lena Emilsson (S)

Andreas Norlén (M)

§ 2  Utökning av antalet suppleanter i utskott och EU-nämnd

Valberedningen hade,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida