Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:101 Onsdagen den 24 april

Riksdagens protokoll 1990/91:101

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:101

Onsdagen den 24 april

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 april.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1990/91:175 till socialutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

ip > Finansutskottets betänkande 1990/91:FiU24

Skatteutskottets betänkande 1990/91:SkU22

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1990/91:

SfU12

Kulturutskottets betänkanden 1990/91:KrU20--
KrU28

Jordbruksutskottets betänkande 1990/91:JoU21

Bostadsutskottets betänkanden 1990/91:BoU13
och BoU14

4 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 18 april

Företogs till avgörande kulturutskottets
betänkanden 1990/91:KrU17
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.