Riksdagens protokoll 2012/13:113 Onsdagen den 29 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:113

Riksdagens protokoll

2012/13:113

Onsdagen den 29 maj

Kl. 09:00 - 16:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 maj. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Hans-Gunnar Axberger
avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 1 juli. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM106 Grönbok om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor
KOM(2013) 213
till försvarsutskottet  

4 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Andre vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.