Riksdagens protokoll 2010/11:73 Onsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2010/11:73

Riksdagens protokoll

2010/11:73

Onsdagen den 16 mars

Kl. 09:00 - 23:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 mars. 

2 § Meddelande om val till Statsrådsarvodesnämnden

Andre vice talmannen meddelade att val till Statsrådsarvodesnämnden skulle äga rum
torsdagen den 17 mars


3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2010/11:241

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:241 Uranbrytning i Sverige  

av Lise Nordin (MP)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 12 april 2011. 

Skälet till dröjsmålet är planerade nationella och utrikes resor. 

Stockholm den 15 mars 2011 
Näringsdepartementet  
Maud Olofsson (C) 
Enligt uppdrag 

Fredrik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida