Riksdagens protokoll 2010/11:52 Onsdagen den 2 februari

Riksdagens protokoll 2010/11:52

Riksdagens protokoll

2010/11:52

Onsdagen den 2 februari

Kl. 09:00 - 16:23

1 § Val av justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit:  

Till riksdagen  

Justitieombudsman Cecilia Nordenfelt har utsetts till chefsjustitieombudsman. Med anledning härav har konstitutionsutskottet berett frågan om val av en ny justitieombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 juni 2011 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter väljer lagmannen Lars Lindström. 

Stockholm den 27 januari 2011 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Peter Eriksson

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att lagmannen Lars Lindström skulle väljas till justitieombudsman för tiden den 1 juni 2011 till dess nytt val
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.