Riksdagens protokoll 2009/10:142 Tisdagen den 22 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:142

Riksdagens protokoll

2009/10:142

Tisdagen den 22 juni

Kl. 09:00 - 19:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 juni. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Framställning 
2009/10:RS5 till konstitutionsutskottet  

Motion 
2009/10:N20 till näringsutskottet 

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2009/10:FPM93 Förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning
KOM(2010)187
till utbildningsutskottet  
2009/10:FPM94 Direktiv om europeisk utredningsorder, till justitieutskottet 

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.