Riksdagens protokoll 2009/10:123 Fredagen den 21 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:123

Riksdagens protokoll

2009/10:123

Fredagen den 21 maj

Kl. 09:00 - 14:15

1 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2009/10:218 till näringsutskottet  

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Socialutskottets betänkanden 2009/10:SoU19, SoU23 och SoU18  
Utbildningsutskottets betänkanden 2009/10:UbU18 och UbU19 

3 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2009/10:31 från torsdagen den 20 maj från miljö- och jordbruksutskottet och 

prot. 2009/10:34 från torsdagen den 20 maj från justitieutskottet. 

4 § Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.