Riksdagens protokoll 2009/10:72 Onsdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2009/10:72

Riksdagens protokoll

2009/10:72

Onsdagen den 10 februari

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 februari. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2009/10:93 till näringsutskottet  
2009/10:95 till civilutskottet  
2009/10:96 till socialutskottet  

Skrivelse 
2009/10:92 till arbetsmarknadsutskottet  

Motion 
2009/10:U6 till utrikesutskottet  

EU-dokument 
KOM(2010)12 till finansutskottet  

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 1 april 2010


3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU8  

4 § Sekretess i vissa anställningsärenden

Föredrogs  

konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.