Riksdagens protokoll 2004/05:26 Onsdagen den 10 november

Riksdagens protokoll 2004/05:26

Riksdagens protokoll

2004/05:26

Onsdagen den 10 november

Kl. 09:00 - 16:17

1 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Kerstin-Maria Stalin
(mp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 15 november. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2004/05:FPM19 Den nya generationens ungdomsprogram 2007–2013
KOM(2004)471
till kulturutskottet 
2004/05:FPM20 Ökad tillgång till information för brottsbekämpande organ
KOM(2004)429
till justitieutskottet 

3 § Rättsinformationssystemet

Föredrogs  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.