Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:67 Torsdagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2002/03:67

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:67

Torsdagen den 6 mars

Kl. 12.00 - 19.53

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om
förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior om förslag från Europeiska kommissio-
nen inkommit och överlämnats till utskott:
2002/03:FPM43 Europaparlamentets och rådets förord-
ning om försäkringskrav för lufttrafikföretag och
luftfartsoperatörer KOM(2002)521 till lagutskottet
2002/03:FPM44 Förslag till ändrad rådsförordning för
kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncent-
rationsförordning") KOM(2002)711 till näringsut-
skottet
2002/03:FPM45
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.