Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:117 Fredagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2001/02:117

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:117

Fredagen den 31 maj

Kl. 09.00 - 15.09

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------

1 § Anmälan om sammansatt utrikes- och för-
svarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
hade följande promemoria inkommit:

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott
1 bil.
Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt
riksdagsordningen 4 kap 8 § i separata beslut över-
enskommit att genom deputerade i sammansatt ut-
skott gemensamt bereda dels proposition 2001/02:179
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i
Afghanistan, dels de motioner som kan komma att
väckas med anledning av propositionen.
Till deputerade i det sammansatta utskottet har ut-
setts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.