Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:77 Onsdagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2001/02:77

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:77

Onsdagen den 6 mars

Kl. 9.00 - 18.02

19.00 - 20.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
2001/02:77
-------------------------------------------------------------

1 § Ledighet, m.m.
Talmannen meddelade att Thomas Julin (mp) an-
sökt om fortsatt sjukledighet under tiden den
16 mars-15 april.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Lotta N Hedström (mp)
skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Tho-
mas Julin.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
2001/02:Fi17 och Fi18 till finansutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU13
Näringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.