Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:21 Torsdagen den 31 oktober

Riksdagens protokoll 2001/02:21

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:21

Onsdagen den 31 oktober

Kl. 09.00 - 12.00

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 oktober.
2 § Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Sten Andersson hade inkommit följande
skrivelse:

Till riksdagens talman Birgitta Dahl
Med dessa rader begär jag att partibeteckningen
efter mitt namn tas bort med anledning av att jag inte
längre är medlem i Moderata samlingspartiet.
Stockholm den 30 oktober 2001
Sten Andersson

Skrivelsen lades till handlingarna.

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Förste vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.