Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:97 Torsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 1998/99:97

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:97

Torsdagen den 20 maj

Kl. 12.00 - 17.52

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------
Meddelande om votering

Tredje vice talmannen meddelade att justitieut-
skottets betänkanden JuU23, JuU25 och JuU27, trafi-
kutskottets betänkanden TU10 och TU13, miljö- och
jordbruksutskottets betänkande MJU9 samt arbets-
marknadsutskottets betänkande AU9 skulle avgöras i
ett sammanhang kl. 16.00 tillsammans med de ären-
den som då var slutdebatterade.

1 § Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
m.m.

Föredrogs
Bostadsutskottets betänkande 1998/99:BoU10
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. (prop.
1998/99:101)

I detta ärende hade framställts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.