Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:112 Onsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 1994/95:112

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:112

Onsdagen den 31 maj

Kl. 9.00 17.53

19.00 - 19.42

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om val

Tredje vice talmannen meddelade att torsdagen
den 1 juni skulle val företas av sex ledamöter jämte
personliga suppleanter för fem av dem i styrelsen för
stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Propositioner
1994/95:222 och 228 till näringsutskottet
1994/95:230 till bostadsutskottet
1994/95:231 till jordbruksutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Justitietskottets betänkanden JuU21-JuU23
Lagutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.