Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:115 Onsdagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:115

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:115

Onsdagen den 1 juni

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj.

2 § Anmälan om kompletteringsval till
Nordiska rådets svenska delegation

Talmannen meddelade att Socialdemokratiska
riksdagsgruppen på grund av uppkommen vakans
anmält Marianne Carlström som suppleant i
Nordiska rådets svenska delegation efter Jan
Fransson.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Marianne Carlström (s)

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU39

Lagutskottets betänkanden 1993/94:LU31, LU34
och LU35

Socialutskottets betänkanden 1993/94:SoU27 och
SoU28

Utbildningsutskottets betänkanden
1993/94:UbU11--UbU15,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.