Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:110 Onsdagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:110

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:110

Onsdagen den 25 maj

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 maj.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Förslag

1993/94:RR10

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU36

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU23

Kulturutskottets betänkanden 1993/94:KrU29 och
KrU33

Jordbruksutskottets betänkanden 1993/94:JoU21,
JoU25 och JoU27

Näringsutskottets betänkanden 1993/94:NU17 och
NU22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande
1993/94:AU15

4 § Granskning av statsrådens tjänsteutövning
och regeringsärendenas handläggning

Föredrogs

konstitutionsutskottets betänkande

1993/94:KU30
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.