Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:124 Tisdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 1992/93:124

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:124

Tisdagen den 8 juni

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU30

Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU27

Meddelande om uppskjuten votering

Anf. 1 TALMANNEN:

Med hänsyn till att delar av byggnaderna är
avstängda av säkerhetsskäl och de problem som
detta kan ha medfört kommer voteringen att äga
rum först efter det att utrikesutskottets betänkande
UU35 debatterats.

Jag vill informera om att ett föremål, som kan vara
en bomb, har påträffats i riksdagshusets östra del
mot riksplan.

Anf. 2 TALMANNEN:

Med hänsyn till det stora antalet anmälda talare vill
jag meddela
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.