Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:124 Tisdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 1991/92:124

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:124

Tisdagen den 2 juni

Kl. 9.00

1 § Meddelande om EES-utskottets
presidium

Talmannen meddelade att EES-utskottet vid sitt
konstituerande sammanträde den 27 maj till
ordförande utsett Hadar Cars (fp) och till vice
ordförande Mats Hellström (s).

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1991/92:K28--K30 till konstitutionsutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkanden 1991/92:FiU21 och
FiU27

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU25

Försvarsutskottets betänkanden 1991/92:FoU12
och FöU13

Socialförsäkringsutskottets betänkande
1991/92:SfU17

Trafikutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.