Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:84 Onsdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 1991/92:84

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:84

Onsdagen den 25 mars

Kl. 9.00--17.05

Meddelande om sammanträdet torsdagen den 9
april

Anf. 1 TALMANNEN:

Vid arbetsplenum torsdagen den 9 april kan
voteringar förekomma även efter kl. 18.00.

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 mars.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Skrivelse

1991/92:145 till utrikesutskottet

Meddelande om samlad votering

Talmannen meddelade att näringsutskottets
betänkanden NU17 och NU18 skulle avgöras i ett
sammanhang efter avslutad debatt.

3 § Statliga företag

Föredrogs

näringsutskottets betänkande

1991/92:NU17 Statliga företag (prop. 1991/92:100
delvis).

Anf. 2 BO FINNKVIST (s):

Fru talman! Vi har nyligen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.