Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket

Proposition 2018/19:131

Regeringens proposition 2018/19:131

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension Prop.

inom EES och Schweiz samt inom Förenade

2018/19:131

kungariket

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2019

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz till utgången av 2020. Förslaget innebär en förlängning av en tillfällig reglering enligt vilken nämnda förmåner kan betalas ut till personer inom EES och i Schweiz till utgången av 2019. I samband med detta föreslås vissa lagtekniska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-28 Bordlagd: 2019-05-28 Hänvisad: 2019-05-29 Motionstid slutar: 2019-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)