Vissa spel- och lotterifrågor

Proposition 1996/97:7

Regeringens proposition

1996/97:7

Vissa spel- och lotterifrågor

Prop.

1996/97:7

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 september 1996

Lena Hjelm-Wallén

Erik Åsbrink

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000). Enligt
förslaget utvidgas lagens tillämpningsområde så att ett vidare område av
spelverksamhet faller in under lotteribegreppet och en vidare krets av
automatspel inryms under automatspelsbegreppet. Vidare föreslås att
förbudet om underårigas spel riktas mot anordnaren och dennes ombud
samt att förbudet utvidgas till att även omfatta vadhållning på hästtävling.
Därutöver föreslås vissa ändringar beträffande anställdas spel på värdeau-
tomat,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-09-20 Bordläggning: 1996-09-20 Hänvisning: 1996-09-24 Motionstid slutar: 1996-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)