Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Proposition 1993/94:220

Regeringens proposition

1993/94:220

Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Prop.

1993/94:220

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Könberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vid bestämmande av underlag för socialav-
gifter och särskild löneskatt skall bortses från ersättningar för arbetsskada
som i vissa fall utbetalas på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer.

På föräldraförsäkringens område läggs förslag om begränsning av rätt
till föräldrapenning under arbetsfri tid och ändring av den s.k. 2,5 års-
regeln på så sätt att den blir tillämplig dels
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (21)
Följdmotioner (10)