Vissa mervärdesskattefrågor

Proposition 1993/94:225

Regeringens proposition
1993/94:225

Vissa mervärdesskattefrågor

Prop.

1993/94:225

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till utvidgning av möjligheterna till
frivillig skattskyldighet för uthyrning av rörelselokaler till att omfatta
också andrahandsuthyming. I samband härmed föreslås också vissa
ändringar i fråga om skyldigheten att återföra avdragen ingående skatt vid
försäljning eller annan återföringsgrundande händelse i samband med
konkurs.

På sjukvårdsområdet föreslås vissa förtydliganden i fråga om skattefri-
hetens omfattning vid försäljning av glasögon och andra synhjälpmedel.

Bestämmelserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.