Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m.

Proposition 1996/97:12

Regeringens proposition

1996/97:12

Vissa justeringar i lagen om räntefördelning
vid beskattning m.m.

Prop.

1996/97:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 1996

Göran Persson

Thomas östros
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa justeringar av reglerna i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet.

En skattskyldig som förvärvar en näringsfastighet genom arv,
testamente, bodelning med anledning av makes död eller äkten-
skapsskillnad eller genom gåva skall få öka fördelningsunderlaget enligt
lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning med en särskild post
om fördelningsunderlaget vid förvärvstidpunkten är negativt till den del
som hänför sig till förvärvet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-09-20 Bordläggning: 1996-09-20 Hänvisning: 1996-09-24 Motionstid slutar: 1996-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (6)