Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Prop.

2009/10:33

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att systemet med kommunal fastighetsavgift ska

utvidgas så att det även omfattar fastigheter med småhus som saknar

byggnadsvärde (dvs. hus för vilka värdet understiger 50 000 kronor) och

tomtmark för småhus som är bebyggd med småhus på ofri grund (exem-

pelvis hus på tomt som arrenderas). För dem som bor i småhus som

saknar byggnadsvärde kan den statliga fastighetsskatten bli betydligt

högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut om ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-10-14 Bordläggning: 2009-10-14 Hänvisning: 2009-10-15 Motionstid slutar: 2009-10-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)