Vissa ändringar i vallagen (1972:620) m.m.

Proposition 1993/94:21

Regeringens proposition
1993/94:21

Vissa ändringar i vallagen (1972:620) m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Ju stitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i vallagstiftningen.

I syfte att omedelbart minska statens kostnader för valsedelsffam-
ställning föreslås att antalet gratisvalsedlar generellt sett skall bli lägre.
I besparingssyfte föreslås också att framställningen av röstlängder och
röstkort förenklas och att de särskilda innerkuverten vid röstning med
valsedelsförsändelse slopas. Någon lagändring som rör röstning på posten
under valdagen föreslås inte. Däremot gör regeringen den bedömningen
att det inom ramen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-07 Bordläggning: 1993-10-07 Hänvisning: 1993-10-12 Motionstid slutar: 1993-10-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)