Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg

Proposition 1994/95:61

Regeringens proposition
1994/95:61

Vårdnadsbidraget. Garantidagama.

Enskild barnomsorg

Prop.

1994/95:61

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Anna Hedborg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förslås att lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag upphävs
och att vissa följdändringar görs i ett antal andra lagar som ändrades i
samband med att vårdnadsbidraget infördes.

I propositionen föreslås vidare att de 90 s.k. garantidagama, dvs. de
dagar som endast ersätts enligt garantinivån, återinförs ff.o.rn. den
1 januari 1995 samt att garantinivån ändras till den nivå som gällde före
den 1 juli 1994. Förslaget innebär att föräldrapenning med anledning av
ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-10-31 Bordläggning: 1994-11-01 Hänvisning: 1994-11-02 Motionstid slutar: 1994-11-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)