Regeringens proposition 2021/22:145

Värdlandsavtal mellan Sverige och Prop.
Internationella vaccininstitutet 2021/22:145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Matilda Ernkrans (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (IVI).

För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2021/22:145

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet  
  och privilegier i vissa fall.................................................................. 4
3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 5
4 Värdlandsavtal med IVI .................................................................... 5
  4.1 IVI och dess Europakontor................................................. 5
  4.2 Avtalet och dess innehåll.................................................... 5
5 Godkännande av avtalet .................................................................... 6
6 Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ................ 7
7 Konsekvensanalys............................................................................. 7
8 Författningskommentar..................................................................... 8
Bilaga 1 Agreement between the Government of Sweden and  
    the International Vaccine Institute concerning the  
    immunity and privileges of the International Vaccine  
    Institute and its Officials .................................................... 9
Bilaga 2 Avtal mellan Sveriges regering och Internationella  
    vaccininstitutet om immunitet och privilegier för  
    Institutet och dess personal............................................... 19
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2022 ......... 28
1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2021/22:145
 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet (avsnitt 5).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3

Prop. 2021/22:145 2 Förslag till lag om ändring i lagen
  (1976:661) om immunitet och privilegier
  i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Nuvarande lydelse

Bilaga

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande   överenskommelse
_____________________________________  
Internationella organ Fysiska personer  

_____________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Föreslagen lydelse

Bilaga2

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande   överenskommelse
_____________________________________  
Internationella organ Fysiska personer  

_____________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

81. Inter- Direktören, Avtal under-
nationella institutets tecknat den
vaccininstitutet personal samt 1 mars 2022 och
(IVI) deras familje- den 3 mars 2022
  medlemmar mellan Sveriges
    regering och
    Internationella
    vaccininstitutet
4 1 Lagen omtryckt 1994:717.
2 Senaste lydelse 2021:335 (jfr 2021:570)).
3 Ärendet och dess beredning Prop. 2021/22:145
 

Internationella vaccininstitutets (IVI) styrelse beslutade den 9 november 2021 att upprätta ett regionkontor i Europa med önskan om att förlägga kontoret i Stockholm. Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att ett värdlandsavtal skulle undertecknas med förbehåll för riksdagens godkännande. Avtalet undertecknades av IVI den 1 mars 2022 och av Sverige den 3 mars 2022. Avtalet finns på engelska i bilaga 1 och i svensk översättning i bilaga 2.

Undertecknandet av avtalet föregicks av en dialog med flera berörda myndigheter och forskare samt ett seminarium arrangerat av näringsdepartementet och utrikesdepartementet med företrädare för branschorganisationer och företag inom livsvetenskap (life sciences). Internationella vaccininstitutets ordförande och generaldirektör medverkade i seminariet. Reaktionerna på att etablera ett kontor i Stockholm har varit genomgående positiva.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

4Värdlandsavtal med IVI

4.1IVI och dess Europakontor

IVI är en internationell organisation initierad av FN:s utvecklingsprogram UNDP år 1997. Sverige blev medlem i organisationen den 2 april 1997 och har en plats i styrelsen. Sedan 2002 bidrar Sverige genom Sida med finansiellt kärnstöd.

Institutets främsta uppgift är att upptäcka, utveckla och leverera säkra, effektiva och prisvärda vacciner för folkhälsa i utvecklingsländer. Verksamheten sker i samarbete med flera svenska forskningscentra. Bland annat utgår institutets främsta produkt, ett koleravaccin som används frekvent i låginkomstländer från forskningsresultat vid Göteborgs universitet.

IVI:s styrelse beslutade att upprätta ett regionkontor i Europa. Ett Europakontor i Stockholm ger nya möjligheter till samarbete med svensk forskning och svenska företag inom livsvetenskap (life sciences).

4.2 Avtalet och dess innehåll

Med anledning av att IVI avser att etablera ett Europakontor i Sverige har  
ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och IVI förhandlats.  
I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för IVI:s  
Europakontor och personal med koppling till kontoret. 5
 

Prop. 2021/22:145 När det gäller IVI erkänns IVI:s rättskapacitet och ställning som juridisk person (artikel II). Vidare finns i avtalet bl.a. bestämmelser om hur IVI:s lokaler och dess officiella kommunikation ska behandlas, om immunitet från olika rättsliga åtgärder i Sverige för IVI:s egendom och tillgångar och hur IVI ska beskattas i Sverige (artiklarna III, IV och XI). Det innebär att avtalet innehåller bestämmelser om hur IVI ska behandlas både vad gäller direkt och indirekt beskattning. Avtalet innehåller dessutom bestämmelser om hur IVI ska behandlas i tullhänseende (artikel III). Vidare reglerar avtalet frågor om hur IVI ska behandlas i socialförsäkringshänseende (artikel III). I avtalet förbinder sig regeringen också att vid behov utfärda visum till Sverige avgiftsfritt till styrelseledamöter, kontorets personal och deras familjemedlemmar, personer som besöker kontoret i officiella ärenden samt deltagare vid institutets program, så länge de är verksamma i institutet (artikel V).

I avtalet regleras också immunitet och privilegier för IVI:s personal och familjemedlemmar.

Bestämmelserna om immunitet och privilegier för IVI:s direktör, personal och familjemedlemmar finns i artikel VI. Bestämmelserna reglerar också hur ersättning ska behandlas i skatte- och socialförsäkringshänseende. Vidare finns bestämmelser om hur personalen ska behandlas med avseende på den svenska socialförsäkringslagstiftningen (artikel VII).

Personal och familjemedlemmar som är folkbokförda i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga bosatta i Sverige (artikel VIII). Barn till personal som är folkbokförda i Sverige ska också ha tillgång till förskola och fritidshem anordnad av kommunen på samma villkor som andra barn i kommunen. Relevanta svenska myndigheter ska se till att personalens familjemedlemmar får tillgång till grundskola eller motsvarande skolformer och gymnasieskola eller gymnasiesärskola i enlighet med svensk lagstiftning. I tillägg till detta ska även personalens och deras familjemedlemmar ha tillgång till högre utbildning i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning (artiklarna IX och X).

I avtalet finns slutligen bestämmelser om tvistelösning, uppsägning och ändring samt ikraftträdande av avtalet (artiklarna XIII och XIV).

  5 Godkännande av avtalet
   
  Regeringens förslag: Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan
  Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet (IVI).
     
    Skälen för regeringens förslag: Regeringen beslutade den 17 februari
  2022 att värdlandsavtalet med IVI skulle undertecknas med förbehåll för
  riksdagens godkännande. Avtalet undertecknades av IVI den 1 mars 2022
  och av Sverige den 3 mars 2022.
    Den immunitet och de privilegier som IVI och dess personal får enligt
  värdlandsavtalet motsvarar i huvudsak vad som gäller för andra
6 internationella organ av liknande karaktär.
   

Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens godkännande innan Prop. 2021/22:145 regeringen ingår en för riket bindande överenskommelse som bland annat

förutsätter att lag ändras. Som framgår i avsnitt 6 kräver värdlandsavtalet med IVI en ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Riksdagen behöver därför godkänna avtalet med Sveriges regering och IVI för att regeringen ska kunna ingå det.

6Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska omfatta Internationella vaccininstitutet (IVI), dess direktör, institutets personal och deras familjemedlemmar.

Lagändringen ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag: Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt den åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilagan till lagen, immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige (4 §).

Avtalet innebär bland annat bestämmelser som innebär förpliktelser som Sverige åtar sig i och med avtalet. För att dessa bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Avtalet införlivas i svensk rätt genom att avtalet anges i bilagan till lagen om immunitet och privilegier.

Enligt värdlandsavtalet ska avtalet godkännas av parterna i enlighet med deras respektive procedurer och det ska träda i kraft när parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats (artikel XIV). Med hänsyn till att det i nuläget inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

7Konsekvensanalys

Karolinska institutet var en av de myndigheter som deltog i Sveriges förberedande dialog med IVI och KI har åtagit sig ett informellt värdskap för IVI framför allt i form av rådgivning. I den rollen kan viss tid behöva tas i anspråk för administration och ledning inom ramen för befintliga personalresurser men inga kostnader för ytterligare personal eller specifika aktiviteter förutses.

7

Prop. 2021/22:145 Kostnader skulle kunna uppstå för någon eller några kommuner och utbildningsanordnare där IVI:s anställda och familjer bosätter sig, samtidigt som de anställda inte genererar skatteintäkter. Familjemedlemmar som har eget arbete i Sverige beskattas däremot för sin inkomst här i landet. Således kan marginella ökade kommunala utgifter uppstå.

Förslagen i denna proposition bedöms inte få några offentligfinansiella effekter och föranleder inte tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen. De bedöms heller inte medföra några ökade kostnader för företag eller domstolar.

8Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Bilaga

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande   överenskommelse
_____________________________________  
Internationella organ Fysiska personer  

_____________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

81. Inter- Direktören, Avtal
nationella institutets undertecknat den
vaccininstitutet personal samt 1 mars 2022 och
(IVI) deras familje- den 3 mars 2022
  medlemmar mellan Sveriges
    regering och
    Internationella
    vaccininstitutet

Bilagan innehåller bestämmelser om vilka organ och personer med anknytning till sådana organ som har immunitet och privilegier enligt avtal. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Punkt 81, som är ny, innebär att värdlandsavtalet mellan Sverige och IVI införlivas i svensk rätt.

De personer som omfattas av lagen är institutets direktör, personalen och deras familjemedlemmar.

8

Agreement between the Government of Sweden and the International Vaccine Institute concerning the immunity and privileges of the International Vaccine Institute and its Officials

The Government of Sweden and the International Vaccine Institute

NOTING that the International Vaccine Institute was established as an international intergovernmental organization through the Agreement on the Establishment of the International Vaccine Institute3 by 12 States and one international organization in 1997 as an initiative of the United Nations Development Programme (UNDP);

NOTING that the Constitution of the Institute was adopted at a meeting of the Institute on 29 May 1997 and amended on 27 December 2011, 23 July 2012, 24 July 2012, and 13 December 2013;

NOTING that Article XVII of the Constitution of the Institute foresees the conclusion of a Headquarters Agreement relating to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of the Institute, and the experts performing missions on behalf of the Institute will receive in the Republic of Korea and that such a Headquarters Agreement was concluded with the Government of the Republic of Korea on 19 January 1999;

NOTING that the Headquarters Agreement, in its Articles X, XI, XII and XIII, sets out the privileges and immunities that apply to the Institute, Members of the Board of Trustees, the Director and Staff of the Institute at its headquarters in Seoul;

TAKING INTO ACCOUNT Article III of the Constitution of the Institute stating that the Institute may establish subsidiary bodies;

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

3UNTS Agreement on the Establishment of the International Vaccine Institute 28/10 1996;

UNTS vol.1979, p.199 9

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

10

FURTHER NOTING that the Board of Trustees of the Institute has decided to open a European Regional Office and selected Stockholm as its location;

ALSO NOTING that Article XVII of the Constitution of the Institute furthermore states that the Institute may conclude with other States agreements relating to the facilities, privileges and immunities for the Institute, Members of the Board of Trustees, the Director and Staff of the Institute while in their territories;

DESIRING to lay down conditions concerning the immunities and privileges of the Institute, the Members of the Board of Trustees, the Director and staff of the Institute at the European Regional Office in Stockholm;

have agreed as follows:

Article I

Definitions

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder.

a)Government” means the Government of Sweden;

b)Institute” means the International Vaccine Institute;

c)“Board” means the Board of Trustees of the Institute;

d) ”Staff of the Institute” means the Director of the European Regional Office, senior members and other members of the Institute appointed by or on behalf of the Director of the Institute and/or by the Director of the European Regional Office;

e)Director” means the Director of the European Regional Office;

f)Property of the Institute” means all property, including funds, income and other assets, leased, held or administered by the Institute;

g)Archives of the Institute” means all the correspondence, documents, computer data, manuscripts, still and motion pictures, films and sound recordings, belonging to or held by the Institute in furtherance of its constitutional aims.

Article II Prop. 2021/22:145
  Bilaga 1

Legal status

The Government recognises that the Institute is an international organization with international legal personality and capacity to perform legal acts required for the performance of its constitutional functions, in particular, to conclude treaties, to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a defendant party in judicial proceedings when the Director has waived immunity, in accordance with article II of its Constitution.

Article III

Property, funds and assets

1.The Institute, its property and assets shall enjoy immunity from any form of legal proceedings. The property and assets held by the Institute in order to fulfil its objectives shall be exempt from requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference by an executive, administrative or judicial authority. The Director has the right to waive this immunity in any particular case.

2.The Institute, its property and assets, income and revenues, shall be exempt from

a)all direct taxes; the Institute shall not, however, demand exemption from taxes being charged for public services,

b)indirect taxes on goods purchased or services performed for the benefit of the activities of the Institute, to the extent that Swedish law permits for international organisations in Sweden;

c)payroll taxes, social security contributions and wage taxes for Officials of the Institute;

d)customs and import charges.

3.The Institute may possess funds and currencies of all kinds and may have accounts in any currency whatsoever.

4.The Institute shall not be subject to any legal provisions concerning import and export restrictions with regard to goods

11

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

12

imported or exported by the Institute for official use. Goods thus brought into Sweden may not be disposed of here except on conditions approved by the Government.

Article IV

Premises and services

1.The premises of the Institute as well as the living quarters of the Director insofar as the Director is not a Swedish citizen or a resident of Sweden when appointed, shall be inviolable. Swedish authorities may not gain access to the same without the consent of the Director. Such consent may, however, be deemed to have been given in the event of an outbreak of fire or some other severe accident necessitating immediate measures.

2.The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for the safety and protection of the premises and personnel of the Institute.

3.The archives of the Institute, in common with all other documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films belonging to the Institute, whether any or all such items are in physical or digital form or in any other electronic format, shall be inviolable.

4)The Institute shall be entitled to display its flag and emblem on the premises and means of transport of the Institute when possible.

Article V

Visa formalities and border control

1.The Government undertakes to issue visas to Sweden, when necessary, without visa charges, to the following persons for as long as they have business at the Institute:

a)Members of the Board of Trustees;

b)Staff of the Institute and Members of their Families;

c)Persons visiting the Institute on official business invited to the Institute by the Director;

d)Participants in the Institute’s programs.

2.The Director shall, to the extent practicable, notify the Government of the names of persons in the categories indicated in paragraph 1 of this Article, to facilitate implementation by the Government of the provisions of this Agreement.

Article VI

Immunity and privileges of the Staff of the Institute

1.The Staff of the Institute who are not Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Institute shall enjoy:

a)Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written statements which they have made in their official capacity and measures which they have taken in that capacity. The immunity shall continue to apply when the persons concerned have left the service of the Institute;

b)The right to claim inviolability in respect to all papers, documents, manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings, photographs and films, whether in physical or digital form or in any other electronic format, relating to the activities of the Institute;

c)Exemption from tax and general social security contributions on the salaries, emoluments and indemnities paid by the Institute;

d)Personal exemptions for themselves and Members of their Families included in their households from immigration restrictions and provisions concerning the registration of aliens;

e)Exemption from Swedish national service obligations;

f)The same currency exchange privileges as are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions. In particular, Officials of the Institute shall be entitled, on terminating their employment in Sweden, legally and without hindrance to transfer money from Sweden in the same currency and up to the same amount as they brought into Sweden, together with other money which they can show themselves to be lawfully possessed of;

g)The same protection and opportunities of repatriation for themselves personally and for Members of their Families included

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

13

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

in their households as, during international crisis, are accorded to officials holding corresponding positions with diplomatic missions;

h)The right, when taking up their appointment, and without liability for customs and other import dues, to import furniture and other personal belongings, including one vehicle per Official.

2.The Director and other officials of the Institute who are Swedish citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the Institute shall enjoy the privileges and immunities indicated in section 1 a), b), d) and e) of this Article. Furthermore, they shall enjoy exemption from paying general social security contributions.

3.In addition to the privileges and immunities indicated in this Article, paragraph 1, the Director, insofar as the Director is not a Swedish citizen or resident of Sweden when appointed, shall enjoy the immunities and privileges usually accorded to diplomatic agents of corresponding status by the Vienna Convention on diplomatic relations. There shall, however, be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and caused by them.

4.All persons enjoying immunity and privileges are obliged to respect Swedish law if this does not impinge on the immunities and privileges granted under this Agreement.

Article VII

Social security

1.The Institute shall provide its Staff and Members of their Families with appropriate social security protection.

2.However, Members of the Family of Staff shall be entitled to Swedish social security benefits, if such family members were resident in Sweden immediately prior to the employment of the Official by the Institute.

14

3.The provisions of this Article shall not apply to social security benefits related to income from gainful occupation in Sweden outside the Institute.

Article VIII

Health care

Staff of the Institute and Members of their Families and who are registered in the population register as residents in Sweden have access to health care on the same terms as other Swedish residents. Other Staff of the Institute shall be covered by appropriate arrangements made by the Institute.

Article IX

Access to municipal preschool activities and childcare

The children of the staff of the Institute who are registered in the population register as resident in Sweden shall have access to preschool activities and school-age childcare organized by Swedish municipalities on the same terms as children in their home municipality.

Article X

Access to the Swedish education system

1.The Swedish authorities shall ensure that family members of the staff of the Institute have access to compulsory education and are eligible to apply to upper secondary education in accordance with Swedish legislation.

2.Staff and family members shall have access to higher education in Sweden in accordance with the Swedish legislation.

Article XI

Communications

1.The official correspondence of the Institute shall be inviolable.

2.The Government shall permit and protect unrestricted communication, including electronic communication, on the part of the Institute for all official purposes. The Institute may employ all appropriate means of communication, including couriers and

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

15

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

16

messages in code or cipher. However, the Institute may install a wireless transmitter only with the consent of the appropriate authorities.

3.Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

4.A courier of the Institute shall be provided with an official document indicating his or her status and the number of packages constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him or her in the performance of his or her functions, in which he or she shall enjoy personal inviolability and he or she shall not be subjected to any form of arrest or detention.

Article XII

General provisions

1.The Institute shall establish the terms of contract and necessary employment regulations for its staff and the contract of employment shall prescribe for a legal mechanism to solve any dispute between the Institute and its staff regarding the contracts of their employment. The Institute undertakes to implement any decision made in accordance with such legal mechanism. The Institute shall further be entitled to establish any regulations necessary for the execution of the functions of the Institute, including rules of international administrative law, and no law of Sweden shall be applicable in respect of the matters to which such regulations refer.

2.This Agreement shall be interpreted with reference to its primary purpose of enabling the Institute to perform completely and efficiently its duties and achieve its purposes.

Article XIII

Settlement of disputes

Any dispute between the Government and the Institute concerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecting the relations between the Government and the Institute which cannot be settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision to a panel consisting of

three arbitrators. One of the arbitrators shall be selected by the Government, one shall be selected by the Institute, and the third, who shall act as chair of the arbitration panel, shall be chosen by the first two arbitrators. Should they fail to agree upon the choice of the third arbitrator within one year of their first appointment, the third arbitrator shall at the request by either Party be chosen by the President of the International Court of Justice. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, including decisions on procedural matters, which shall be final and binding on the parties.

Article XIV

Final provisions

1.Consultations on alterations to this Agreement shall be held at the request of either Party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

2.Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving twelve months’ notice to the other Party. In the event of the European Regional Office of the Institute being transferred from Swedish territory, the Agreement shall cease to apply after the length of time reasonably required for such relocation and for disposal of the Institute’s property in Sweden.

3.This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

DONE in duplicate in the English language

Stockholm 2022-03-03

For the Government of Sweden

Prop. 2021/22:145 Bilaga 1

17

Prop. 2021/22:145

Bilaga 1

Stockholm 2022-03-01

For the International Vaccine Institute

18

Avtal mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet om immunitet och privilegier för Institutet och dess personal

Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet,

som konstaterar att Internationella vaccininstitutet upprättades som en internationell mellanstatlig organisation genom avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet 4 av 12 stater och en internationell organisation 1997 på initiativ av FN:s utvecklingsprogram (UNDP),

som konstaterar att institutets stadga antogs när institutet sammanträdde den 29 maj 1997 och ändrades den 27 december 2011, den 23 juli 2012, den 24 juli 2012 och den 13 december 2013,

som konstaterar att artikel XVII i institutets stadga föreskriver att ett högkvartersavtal ska ingås om de lättnader, de privilegier och den immunitet som institutet, förvaltningsstyrelsens medlemmar, institutets direktör och personal samt de experter som utför uppdrag för institutets räkning ska åtnjuta då de befinner sig i Republiken Korea och att ett sådant högkvartersavtal ingicks med Republiken Koreas regering den 19 januari 1999,

som konstaterar att det i artiklarna X, XI, XII och XIII i högkvartersavtalet fastställs vilka privilegier och vilken immunitet som gäller för institutet, förvaltningsstyrelsens medlemmar och institutets direktör och personal vid dess högkvarter i Seoul,

som beaktar artikel III i institutets stadga där det anges att institutet kan upprätta biträdande organ,

som vidare konstaterar att institutets förvaltningsstyrelse har beslutat att öppna ett europeiskt regionkontor och valt att placera det i Stockholm,

som även konstaterar att det i artikel XVII i institutets stadga vidare anges att institutet kan ingå avtal med andra stater om de lättnader, de privilegier och den immunitet som institutet,

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

4Agreement on the Establishment of the International Vaccine Institute, 28 oktober 1996,

FN:s fördragsserie (United Nations Treaty Series, UNTS) vol. 1979, s. 199. 19

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

20

förvaltningsstyrelsens medlemmar och institutets direktör och personal ska åtnjuta då de befinner sig inom dessa staters territorium, och

som önskar fastställa villkor i fråga om immunitet och privilegier för institutet, förvaltningsstyrelsens medlemmar och institutets direktör och personal vid det europeiska regionkontoret i Stockholm,

har kommit överens om följande.

Artikel I

Definitioner

För dessa ord och uttryck gäller följande definitioner:

a)regeringen: Konungariket Sveriges regering.

b)institutet: Internationella vaccininstitutet.

c)styrelsen: institutets förvaltningsstyrelse.

d)institutets personal: direktören för det europeiska regionkontoret, högre tjänstemän och andra tjänstemän vid institutet som utsetts av eller på uppdrag av institutets direktör och/eller av direktören för det europeiska regionkontoret.

e)direktören: direktören för europeiska regionkontoret.

f)institutets egendom: all egendom, inklusive medel, inkomster

och andra tillgångar som hyrs, innehas eller förvaltas av institutet.

g)institutets arkiv: all korrespondens, alla handlingar, all information lagrad på datorer samt alla manuskript, stillbilder och rörliga bilder, filmer och ljudupptagningar som tillhör eller innehas av institutet för att främja målen i stadgan.

Artikel II

Rättslig ställning

Regeringen erkänner att institutet är en internationell organisation med internationell juridisk personlighet och behörighet att utföra de rättshandlingar som krävs för fullgörandet av institutets stadgeenliga verksamhet, i synnerhet att ingå traktater, träffa avtal,

förvärva och avyttra lös och fast egendom samt att vara svarande i rättsliga förfaranden när direktören har hävt immuniteten, i enlighet med artikel II i institutets stadga.

Artikel III

Egendom, medel och tillgångar

1.Institutet, dess egendom och dess tillgångar ska åtnjuta immunitet från alla former av rättsliga förfaranden. Den egendom och de tillgångar som institutet innehar med syftet att uppfylla sina mål ska vara undantagna från rekvisition, förverkande, beslag och varje annan form av ingripande från en verkställande, administrativ eller rättslig myndighets sida. Direktören har rätt att i varje enskilt fall häva denna immunitet.

2.Institutet, dess egendom och dess tillgångar, inkomster och intäkter ska vara befriade från

a)all direkt beskattning; institutet får dock inte begära att befrias från beskattning som tas ut för offentliga tjänster,

b)indirekt beskattning på varor som köpts in eller tjänster som utförts till förmån för institutets verksamhet, i den omfattning som är tillåten enligt svensk lag för internationella organisationer i Sverige,

c)löneskatter, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter för institutets tjänstemän,

d)tull- och importavgifter.

3.Institutet får inneha medel och valutor av alla slag och får ha konton i vilken valuta som helst.

4.Institutet ska inte omfattas av några rättsliga bestämmelser om import- och exportrestriktioner vad avser varor som importeras eller exporteras av institutet för tjänstebruk. Varor som på detta sätt förts in i Sverige får inte avyttras här om det inte sker på villkor som godkänts av regeringen.

Artikel IV

Lokaler och tjänster

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

21

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

22

1.Institutets lokaler och direktörens bostad ska, såvida inte direktören är svensk medborgare eller bosatt i Sverige vid utseendet, vara okränkbara. Svenska myndigheter ska inte få tillträde till dessa utan direktörens medgivande. Ett sådant medgivande kan dock anses föreligga i händelse av brand eller någon annan allvarlig olycka som kräver omedelbara åtgärder.

2.De berörda svenska myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att trygga och skydda institutets lokaler och personal.

3.Institutets arkiv ska vara okränkbart, liksom handlingar, manuskript, information avsedd för lagring och åtkomst på datorer, inspelningar, fotografier och filmer som tillhör institutet, vare sig något eller alla sådana objekt finns i fysisk eller digital form eller i något annat elektroniskt format.

4.Institutet ska ha rätt att hissa sin flagga och använda sitt emblem på institutets lokaler och fordon där så är möjligt.

Artikel V

Viseringsformaliteter och gränskontroll

1.Regeringen förbinder sig att utfärda visering till Sverige, där så är nödvändigt, utan viseringsavgifter, till följande personer så länge de är en del av institutets verksamhet:

a)Förvaltningsstyrelsens ledamöter.

b)Institutets personal och deras familjemedlemmar.

c)Personer som besöker institutet i tjänsten på inbjudan från institutets direktör.

d)Deltagare i institutets program.

2.Direktören ska i den mån det är praktiskt möjligt underrätta regeringen om namnen på de personer som ingår i kategorierna som anges i punkt 1 i denna artikel för att underlätta för regeringen att tillämpa bestämmelserna i detta avtal.

Artikel VI

Immunitet och privilegier för institutets personal

1.Personal vid institutet som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige direkt före sin anställning vid institutet ska åtnjuta

a)immunitet mot rättsliga förfaranden av något slag vad avser muntliga eller skriftliga uttalanden som de har gjort i sin tjänsteutövning och handlingar som de har begått i denna egenskap; personerna ska fortsätta att åtnjuta denna immunitet även efter att de har lämnat institutets tjänst,

b)rätten att hävda okränkbarhet i fråga om alla papper, alla handlingar, alla manuskript, all information avsedd för lagring och åtkomst på datorer, alla inspelningar samt alla fotografier och filmer, vare sig i fysiskt eller digitalt format eller något annat elektroniskt format, som rör institutets verksamhet,

c)befrielse från skatt och allmänna sociala avgifter på löner och ersättningar som betalats ut av institutet,

d)personliga undantag för sig själva och för familjemedlemmar som ingår i deras hushåll från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

e)undantag från skyldigheter vad gäller svensk totalförsvarsplikt,

f)samma lättnader i fråga om valutaväxlingsbestämmelser som beviljas tjänstemän vid motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar; institutets tjänstemän ska i synnerhet ha rätt att lagligt och utan hinder, när de avslutar sin anställning i Sverige, överföra penningmedel från Sverige i samma valuta och upp till samma belopp som de förde in i Sverige, samt andra penningmedel som de kan styrka att de innehar lagenligt,

g)samma skydd och möjligheter till att återvända till hemlandet för sig själva och för familjemedlemmar som ingår i deras hushåll som vid en internationell kris beviljas tjänstemän vid motsvarande befattningar vid diplomatiska beskickningar,

h)rätten att tullfritt och utan skyldighet att betala andra importavgifter införa möbler och andra personliga tillhörigheter, inbegripet ett motorfordon per tjänsteman, när tjänstgöringen inleds.

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

23

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

24

2.Utöver de privilegier och den immunitet som anges i punkt 1 i denna artikel ska direktören, såvida direktören vid utseendet inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, åtnjuta den immunitet och de privilegier som diplomatiska företrädare med motsvarande ställning normalt beviljas enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten ska dock inte innefatta immunitet mot civilrättsliga åtgärder från tredje man för skada som uppstår till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör eller framförs av direktören, eller i fråga om ett trafikbrott som inbegriper ett sådant fordon och som orsakas av denne.

3.Alla personer som åtnjuter immunitet och privilegier är skyldiga att respektera svensk lag om detta inte inkräktar på den immunitet och de privilegier som beviljas inom ramen för detta avtal.

Artikel VII

Socialförsäkring

1.Institutet ska tillgodose att personalen och deras familjemedlemmar ges ett lämpligt socialförsäkringsskydd.

2.Personalens familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska

socialförsäkringsförmåner om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige direkt före tjänstemannens anställning vid institutet.

3.Bestämmelserna i denna artikel ska inte vara tillämpliga på socialförsäkringsförmåner som är relaterade till inkomst från förvärvsarbete i Sverige utanför institutet.

Artikel VIII

Hälso- och sjukvård

Institutets personal och deras familjemedlemmar som är folkbokförda som bosatta i Sverige har tillträde till hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga som är bosatta i Sverige. Institutets övriga personal ska omfattas av lämpliga arrangemang som vidtas av institutet.

Artikel IX

Tillträde till kommunal förskoleverksamhet och barnomsorg

Barn till institutets personal som är folkbokförda som bosatta i Sverige ska ha tillträde till den förskoleverksamhet och den barnomsorg för barn i skolåldern som anordnas av svenska kommuner på samma villkor som barn i hemkommunen.

Artikel X

Tillträde till det svenska utbildningssystemet

1.Svenska myndigheter ska se till att familjemedlemmar till institutets personal har tillträde till obligatorisk skolgång och är berättigade att söka till gymnasieutbildning i enlighet med svensk lagstiftning.

2.Personal och familjemedlemmar ska ha tillträde till högskoleutbildning i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning.

Artikel XI

Kommunikation

1.Institutets officiella korrespondens ska vara okränkbar.

2.Regeringen ska tillåta och värna institutets obegränsade kommunikation, inbegripet elektronisk kommunikation, i alla tjänsteärenden. Institutet får använda alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet kurirer och kod- och chiffermeddelanden. Institutet får dock endast med behöriga myndigheters samtycke uppsätta radiosändare.

3.Förseglade försändelser som innehåller handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk och som är försedda med synliga, yttre märken som anger deras natur får inte öppnas eller kvarhållas.

4.Institutets kurir ska vara försedd med en officiell handling vari hans eller hennes status intygas och antalet kollin i den förseglade försändelsen anges. Behöriga myndigheter ska bistå honom eller henne i fullgörandet av uppdraget och han eller hon ska åtnjuta okränkbarhet till sin person och får inte underkastas någon form av anhållande eller häktning.

Artikel XII

Allmänna bestämmelser

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

25

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

26

1.Institutet ska fastställa avtalsvillkor och nödvändiga anställningsvillkor för sin personal och anställningsavtalet ska föreskriva en rättslig mekanism för lösning av eventuella tvister mellan institutet och dess personal om personalens anställningsavtal. Institutet förbinder sig att verkställa alla beslut som fattas i enlighet med en sådan rättslig mekanism. Institutet ska vidare ha rätt att fastställa alla bestämmelser, inklusive internationella förvaltningsrättsliga regler, som är nödvändiga för institutets verksamhet och ingen svensk lag ska vara tillämplig i de frågor som sådana bestämmelser avser.

2.Detta avtal ska tolkas med beaktande av dess huvudsakliga syfte att göra det möjligt för institutet att uppnå sina syften och till fullo och effektivt utföra sina uppgifter.

Artikel XIII

Tvistlösning

Alla tvister mellan regeringen och institutet om tolkning eller tillämpning av detta avtal eller någon fråga som påverkar relationerna mellan regeringen och institutet och som inte kan avgöras genom förhandlingar eller annat överenskommet tillvägagångssätt ska hänskjutas för slutligt avgörande till en panel bestående av tre skiljedomare. En av skiljedomarna ska utses av regeringen, en av institutet och den tredje, som ska vara panelens ordförande, ska utses av de första två skiljedomarna. Om de misslyckas att enas om valet av den tredje skiljedomaren inom ett år efter att den första skiljedomaren utsetts, ska den tredje skiljedomaren på begäran av endera parten utses av presidenten i Internationella domstolen. Beslut, inbegripet beslut i procedurfrågor, fattas genom majoritetsomröstning och ska vara slutliga och bindande för parterna.

Artikel XIV

Slutbestämmelser

1.Överläggningar om ändringar av detta avtal ska hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar ska göras i samförstånd.

2.Endera parten får när som helst säga upp detta avtal genom att meddela den andra parten tolv månader i förväg. I händelse av att

institutets europeiska regionkontor flyttas från svenskt territorium ska avtalet upphöra att gälla efter den tidsrymd som rimligen kan krävas för omlokaliseringen och för avyttring av institutets egendom i Sverige.

3.Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden. Avtalet träder i kraft vid en överenskommen tidpunkt efter det att parterna underrättat varandra om att de nödvändiga förfarandena har slutförts.

Upprättat i två exemplar på engelska.

Stockholm den 2022

För Sveriges regering

Prop. 2021/22:145 Bilaga 2

För Internationella vaccininstitutet

27

Prop. 2021/22:145

28

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Johansson, Hallengren, Hultqvist, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Ernkrans, Hallberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Elger, Farmanbar, Danielsson

Föredragande: statsrådet Ernkrans

Regeringen beslutar proposition Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet