Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade

Proposition 2002/03:151

Regeringens proposition 2002/03:151

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till

Prop.

funktionshindrade

2002/03:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 september 2003

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen att ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall införas från och med den 1 mars 2004. Utjämningssystemet skall inte ingå i det ordinarie inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting.

För varje kommun skall en standardkostnad per invånare beräknas. Be- roende på hur den enskilda kommunens standardkostnad avviker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-09-12 Bordläggning: 2003-09-16 Hänvisning: 2003-09-17 Motionstid slutar: 2003-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)