Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Proposition 2012/13:107

Regeringens proposition 2012/13:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort. Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:107

2

Innehållsförteckning

2.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

5.2Bestämmelser om fastställelse av moderskap,

5.3Registrering av moderskap, faderskap och

5.4Bestämmelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-18 Bordläggning: 2013-03-19 Hänvisning: 2013-03-20 Motionstid slutar: 2013-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)