Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

Proposition 2019/20:53

Regeringens proposition 2019/20:53

Underskott i förhållande till elnätsföretagens

Prop.

intäktsramar för tillsynsperioden
2012–2015

2019/20:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 december 2019

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett nätföretag inte ska kunna tillgodoräknas flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om underskott i förhållande till intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden
2016–2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

1

Prop. 2019/20:53

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Bordlagd: 2019-12-10 Hänvisad: 2019-12-11 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.