Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund- lagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m.

Proposition 1997/98:43

Regeringens proposition

1997/98:43

Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-
lagens tillämpningsområden - bampomografifrågan
m.m.

Prop.

1997/98:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 1997

Laila Freivalds

Pierre Schori

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen tar regeringen upp frågor som rör tryckfrihetsförordning-
en och yttrandefrihetsgrundlagen, bl.a. frågor om grundlagarnas tillämp-
ningsområden.

I propositionen föreslås en utvidgning av det straffbara området när det
gäller befattning med barnpornografi. I princip all befattning med bam-
pomografiska bilder skall vara kriminaliserad, även innehav. Vidare fö-
reslås ett förbud mot införsel och utförsel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-12-18 Hänvisning: 1997-12-18 Bordläggning: 1997-12-18 Motionstid slutar: 1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (12)