Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Proposition 2006/07:132

Regeringens proposition 2006/07:132

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om

Prop.

vissa internationella sanktioner

2006/07:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 september 2007

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd beslutade den 23 december 2006

respektive den 24 mars 2007 resolutionerna 1737 (2006) och 1747

(2007) om sanktioner mot Iran. Europeiska Unionens råd antog den 27

februari 2007 respektive den 23 april 2007 gemensamma ståndpunkter

om restriktiva åtgärder mot Iran (2007/140/GUSP och 2007/246/GUSP) i

syfte att genomföra
FN-resolutionerna.

Vad rådet beslutat inom ramen för de gemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-09-14 Bordläggning: 2007-09-18 Hänvisning: 2007-09-20 Motionstid slutar: 2007-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)