Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Proposition 2007/08:144

Regeringens proposition 2007/08:144

Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot

Prop.

organiserad brottslighet

2007/08:144

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.

Rambeslutet innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vi- dare reglerar rambeslutet bl.a. ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet.

I propositionen görs en bedömning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-25 Bordläggning: 2008-04-25 Hänvisning: 2008-05-05 Motionstid slutar: 2008-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)