Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Proposition 1998/99:38

Regeringens proposition
1998/99:38

Staten och trossamfunden -
begravningsverksamheten, kulturminnena,
personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Prop.

1998/99:38

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 december 1998

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om begravningsverksamheten,
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. vid ändringen av
relationerna mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000.
Förslagen är i korthet följande.

Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter skall
fortsatt vara huvudmän för den helt övervägande delen av
begravningsverksamheten och tillhandahålla särskilda gravplatser för
dem som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1899-01-01 Bordläggning: 1998-12-17 Hänvisning: 1998-12-18 Motionstid slutar: 1999-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (20)