Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket

Proposition 2020/21:175

Regeringens proposition 2020/21:175

Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering

Prop.

av undersköterskeyrket

2020/21:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Undersköterskor tillhör en av de största yrkesgrupperna i Sverige. Under-

sköterskor är verksamma inom såväl kommunalt finansierad vård och om-

sorg som regionfinansierad hälso- och sjukvård. En majoritet av underskö-

terskorna i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen. Undersköterskors

kompetens är viktig för att kvaliteten och säkerheten i vården och omsor-

gen ska kunna upprätthållas. Regeringen anser att kompetensen hos yrkes-

gruppen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-04-13 Bordlagd: 2021-04-13 Hänvisad: 2021-04-14 Motionstid slutar: 2021-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)