Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Proposition 2022/23:11

Regeringens proposition 2022/23:11

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och

Prop.

tomträtter som görs vid delning av aktiebolag

2022/23:11

genom separation

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. Dessutom ska vissa hänvisningar till aktiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL, i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) och i kupongskattelagen (1970:624) ändras. Ändringarna föranleds av de ändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-11-08 Bordlagd: 2022-11-08 Hänvisad: 2022-11-09 Motionstid slutar: 2022-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)