Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon

Proposition 1993/94:181

Regeringens proposition

1993/94:181

Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre
motorfordon

Prop.

1993/94:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att fordonsskatten för personbilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre
slopas den 1 juli 1994.

1 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 181

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

Prop. 1993/94:181

antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327).

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Härigenom föreskrivs att 9 § fordonsskattelagen (1988:327)' skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §2

Motorcyklar, personbilar, last-
bilar eller bussar som enligt bil-
registret har årsmodellsbeteckning
1950 eller äldre
skattepliktiga.

Påhängsvagnar med
skattepliktiga, om de

bussar som kan drivas med dieselolja eller av sådana fordon som avses
i 21 § andra stycket 2.

är inte

Motorcyklar, personbilar, last-
bilar eller bussar som enligt bil-
registret är av en årsmodell som är
trettio är eller äldre är inte
skattepliktiga.

en skattevikt över 3 (XX) kilogram är inte
dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1440.

2 Senaste lydelse 1992:1440.

3 Ärendet och dess beredning

På uppdrag av Kommunikationsdepartementet har en expert, kansliche-
fen Lennart Renbjer, utrett vilka regler som försvårar utövandet av
hobby fordonsverksamheten och övervägt vilka regeländringar som kan
underlätta denna verksamhet. Uppdraget har redovisats i rapporten Regler
för hobbyfbrdon (Ds 1993:19).

I budgetpropositionen (prop. 1993/94:100 bil. 7) uttalade regeringen
att det finns skäl att ändra förutsättningarna för hobbyfordonsverksam-
heten, främst vad gäller beskattningen, och att förslag om regeländringar
inom skatteområdet som syftar till att underlätta denna verksamhet skulle
lämnas under våren.

Synpunkter på rapporten har inhämtats vid en av Kommunikations-
departementet anordnad hearing med företrädare för närmast berörda
myndigheter samt några frivilligorganisationer. En förteckning över dem
som deltog i hearingen och en utskrift av vad som framförts vid
hearingen finns tillgänglig i Kommunikationsdepartementet (dnr
K93/582/3).

I det följande föreslås ändringar i fordonsskattelagen (1988:327) som
medför att fordonsskatten avskaffas för personbilar, lastbilar, bussar och
motorcyklar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre. I rapporten
tas också upp frågan om lättnader i uttaget av försäljningsskatten. Denna
del av rapporten måste beredas ytterligare innan regeringen kan ta
ställning till eventuella ändringar.

Utformningen av författningsförslaget har skett i samråd med
företrädare för Riksskatteverket.

Lagrådet

Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.

4 Ändrade regler om fordonsskatten

Prop. 1993/94:181

Regeringens förslag: Personbilar, lastbilar, bussar och motor-
cyklar av en årsmodell som är 30 år eller äldre befrias från
fordonsskatt.

Skälen för regeringens förslag: I rapporten Regler för hobbyfordon
finns en utförlig beskrivning av hobbyfordonsverksamheten i Sverige.
Det konstateras bl.a. att fordonshobbyn har en stor spridning i landet
och berör många människor, särskilt ungdomar med små ekonomiska

resurser. En stor del av verksamheten består av kostsamma renoveringar Prop. 1993/94:181
och underhåll av gamla fordon eller byggande av egenhändigt
konstruerade fordon. Vidare förekommer ombyggnad av äldre eller nyare
fordon liksom intresse för speciella fordonskategorier.

I rapporten framhålls att motorhobbyn till skillnad från många andra
fritidssysselsättningar har varit belastad med skatter och avgifter utan
något stöd från samhället. Exempelvis uppgår de sammanlagda skatterna
och avgifterna vid import av ett hobbyfordon ofta till lika mycket eller
mer än vad som betalats för fordonet. För ett bruksfordon utgör
fordonsskatten en relativt liten del av de totala kostnaderna för
användandet av fordonet medan för ett hobbyfordon, som i regel endast
används för korta körningar under några månader om året, skatteuttaget
per mil blir avsevärt. Enligt rapporten bör vissa lättnader i beskattningen
därför övervägas.

Skattelättnaden bör kunna grundas på en enkel och avgränsbar regel
som bestämmer vilka fordon som skall anses vara berättigade till
lättnader. I rapporten förordas ett system där skattelättnader bestäms med
utgångspunkt från fordonets ålder. Någon bestämd årsmodell som skulle
kunna utgöra en naturlig gräns finns enligt rapporten inte.
Fordonsutvecklingen liksom förändringar i trafik och användning gör att
ständigt fler årsmodeller uppnår den ålder då fordonen inte längre
används som bruksföremål utan antingen utrangeras eller blir
samlarobjekt. Med hänsyn till behovet av enkla och förutsägbara regler
bör skattelättnaderna för hobbyfordon enligt rapporten omfatta fordon av
en viss ålder och avgränsningen bör ske genom en s.k. rullande
årsmodellgräns.

Om skattebefrielsen knyts till en s.k. rullande årsmodellgräns måste
man bestämma vid vilken ålder på fordonen som befrielsen från
fordonsskatt skall inträda. I rapporten framhålls att fordonsparkens
sammansättning, förändringarna i användningen av fordon efter ca 20 år
och den snabba utskrotningen av ca 20-25 år gamla fordon talar för att
de fordon som vid 30 års ålder fortfarande är i trafik till helt
övervägande del utgörs av hobbyfordon. En skattefrihet för de angivna
fordonen torde också kunna leda till förenklingar i administrativt
avseende för såväl myndigheterna som för fordonsägama.

Mot bakgrund härav anser regeringen att den årliga fordonsskatten för
äldre hobbyfordon kan slopas. En lämplig avgränsning är att personbilar,
lastbilar, bussar och motorcyklar av en årsmodell som är 30 år eller äldre
befrias från fordonsskatt.

Befrielse från fordonsskatt för de aktuella fordonen leder till
intäktsminskningar som motsvaras av besparingar som gjorts inom
Kommunikationsdepartementets område.

Förslaget föranleder ändring i 9 § fordonsskattelagen (1988:327). Den
nya bestämmelsen bör träda i kraft den 1 juli 1994.

Finansdepartementet

Prop. 1993/94:181

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 februari 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B.
Westerberg, Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson,
Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren,
Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt
för vissa äldre motorfordon.

gotab 46063, Stockholm 1994

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-28 Bordläggning: 1994-03-01 Hänvisning: 1994-03-02 Motionstid slutar: 1994-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.