Skatteavtal mellan Sverige och Polen

Proposition 2004/05:121

Regeringens proposition 2004/05:121

Skatteavtal mellan Sverige och Polen

Prop.

2004/05:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2005

Göran Persson

Pär Nuder

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Polen och antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1975.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2004/05:121

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-03-14 Bordläggning: 2005-03-15 Hänvisning: 2005-03-16 Motionstid slutar: 2005-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)