Skärpta åtgärder mot människosmuggling

Proposition 1993/94:52

Regeringens proposition
1993/94:52

Skärpta åtgärder mot människosmuggling

Prop.

1993/94: 52

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Birgit Friggebo

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa åtgärder för att komma till rätta med verksamhet
som innebär att utlänningar utan rätt till inresa hjälps till eller in i Sverige för
att här söka uppehållstillstånd.

Straffskärpning föreslås för den som i strid med utlänningslagstiftningen
hjälper någon att ta sig in i landet. Ändringen innebär att ett grovt brott med
upp till två års fängelse i straffskalan införs. Vid bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas om gärningen utförts mot ersättning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.