Självförvaltning

Proposition 1996/97:119

Regeringens proposition

1996/97:119

Självförvaltning

Prop.

1996/97:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 1997

Lena Hjelm-Wallén

Thomas östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att avdrag på den ordinarie hyran som en hyres-
gäst får för att utföra förvaltningsuppgifter av enklare beskaffenhet på
hyresfastighet inom ett öppet system för självförvaltning genom en änd-
ring i kommunalskattelagen skall undantas från skatteplikt. Undantaget
gäller dock endast till den del avdraget inte överstiger den egna lägenhe-
tens andel av den totala kostnaden för den aktuella förvaltningsuppgiften
och under förutsättning att samtliga hyresgäster som deltar i självförvalt-
ningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-04-24 Bordläggning: 1997-04-24 Hänvisning: 1997-04-25 Motionstid slutar: 1997-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)