Sekretess i det internationella samarbetet

Proposition 2012/13:192

Regeringens proposition 2012/13:192

Sekretess i det internationella samarbetet

Prop.

2012/13:192

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny sekretessbestämmelse till skydd för allmänna intressen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med sekretessbestämmelsen är att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt, i den utsträckning detta krävs för att Sverige ska kunna delta i det internationella samarbetet om exempelvis frihandel.

Det föreslås att sekretess ska gälla för en uppgift som en myndighet har fått
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-09-16 Bordläggning: 2013-09-17 Hänvisning: 2013-09-18 Motionstid slutar: 2013-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)