Säkrare kemikaliehantering

Proposition 1998/99:64

Regeringens proposition
1998/99:64

Säkrare kemikaliehantering

Prop.

1998/99:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson

Björn von Sydow

(F örsvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen dels godkänner konventionen om
gränsöverskridande effekter av industriolyckor av den 17 mars 1992, dels
antar en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor. Lagen genomför rådets direktiv 96/82/EG av
den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-
derna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och konven-
tionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor. Inom arbets-
miljöområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-03-08 Bordläggning: 1999-03-09 Hänvisning: 1999-03-10 Motionstid slutar: 1999-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)